कार्यक्रमहरूको नियमित अनुगमन तथा निरीक्षण स्वमूल्यांकन गरी अनलाईन मार्फत अपलोड गर्ने सम्बन्धी सूचना


published by CTEVT Web Admin

विश्वभर फैलिएको कोभिड-१९ महामारीले उत्पन्न परिस्थितिका कारण परिषद् कार्यालयबाट सम्वन्धन लिई निजी तथा साझेदारीमा सञ्चालित संस्थाहरूमा नियमित सञ्चालनमा रहेका कार्यक्रमहरूको शैक्षिक सत्र २०७६/०७७ को नियमित रुपमा गरिने अनुगमन निरीक्षण गर्न कठिनाई भएकोले उक्त अनुगमन निरीक्षण फाराम सम्बन्धित संस्थाहरूले नै स्वमूल्यांकन गरी अनलाईन मार्फत २०७७।०३।२१ गते सम्म अपलोड गर्नहुन यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ।

निर्देशन:

  • प्रत्येक कार्यक्रमको लागि सहिछाप सहित छुट्टाछुट्टै फाराम स्क्यान गरेर परिषद्को वेवसाइटको सूचनामा राखिएको लिङ्कमा अपलोड गर्न पर्नेछ।
  • स्पष्ट नबुझिने वा केरमेट गरी अपलोड गरिएको अवस्थामा स्वमूल्यांकन फाराम स्वीकृत गरिने छैन।
  • अनुगमन निरीक्षणको स्वमूल्याङ्कन फाराम तोकिएको समय भित्र अनलाईन अपलोड नगर्ने संस्थाहरूको आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को नविकरणको प्रक्रिया अगाडि बढ्ने छैन।  

 

थप जानकारीको लागि परिषद् कार्यालयको वेव साइड www.ctevt.org.np मा हेर्नुहुन, सम्बन्धित प्रदेश कार्यालयमा सम्पर्क गर्न अथवा ईमेल मार्फत ctevt.technicaldivision@gmail.com मा पत्राचार गर्नुहुन सूचित गरिन्छ।

प्रकासित सूचना Download गर्न यता Click गर्नु होला ।

फारम बुझाउने लिङ्कः https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScDzcezsTPYjkC3bxiYFdBe11Gu4Cw5cGQ7kF7KHkfkHefqdg/viewform?usp=sf_link

फारम भर्न Google Account आवश्यक रहेकोले पहिले मा Google Account मा signin गर्नुहोला ।

स्वमूल्यांकन फारम प्राप्त गर्न यहा Click गर्नुहोला ।