वगिकृत निःशुल्क छात्रर्वृति २०७४ केा अतिरिक्त् केाटामा परीक्षार्थि सिफारिश तथा शिक्षण संस्था प्राथमिकिकरण सम्बन्धि सुचना–२०७४।०५।३०

सुचना डाउनलेाड गर्न यहाँ किल्क गर्नुहेास् 

 

Programe                                                                 Institute Allocation form      

Agriculture Plant Science                                  Agriculture Plant Science

Agriculture Animal Science                               Agriculture Animal Science

Architecture Engineering                                   

Civil Engineering                                              Civil Engineering

                                                   

Electrical Engineering                                      Electrical Engineering                       

 

Pharmacy              

 

Dental                                       

 

Radiography                                                             

 

General Medicine                                                              General Medicine

Lab Technology                                                   

Nursing