अनुगमन सम्बन्धी सूचना

प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद् अन्तर्गत सञ्चालित आंगिक शिक्षालय, साझेदारीमा सञ्चालित शिक्षालय र सम्वन्धन प्राप्त निजी प्राविधिक शिक्षालयले परिषद्ले तयार गरेको अनुगमन कार्यविधि र अनुगमन मापदण्ड प्रयोग गरी आ-आफ्नो शिक्षालयमा सञ्चालित प्रत्येक कार्यक्रमको स्व-मूल्यांकन गरी अनुगमन गर्न आउने टोलीलाई अनुगमनको समयमा वुझाउनुहुन अनुरोध छ।

अनुगमन कार्यविधि र मापदण्ड परिषद्को Website (www.ctevt.org.np)  मा राखिएको छ।