Gandaki Province-सेवा करार नतिजा Interview Date: 2079-08-16 & 2079-08-19


published by Gandaki Province Office

मिति २०७९|८|१६ र २०७९|८|१९ गते भएका अन्तर्वार्ता र यस अगावै भएको लिखित परीक्षाको आधारमा नतिजा प्रकाशन गरिएको व्यहोरा अनुरोध छ ।

CLICK HERE TO VIEW & DOWNLOAD THE RESULT