Karnali Province- सेवा करारको वैकल्पिक सूचिमा रहेका उम्मेदवारहरूलाई नियुक्तिको लागि सिफारिस सम्बन्धि अत्यन्त जरूरी सूचना(2080.10.25)


published by Karnali Province Office

Pharmacy Instructor Alternative