वगिकृत निःशुल्क छात्रर्वृति २०७४ केा शिक्षण संस्था प्राथमिकिकरण सम्बन्धि सुचना

 

यहाँ किल्क गरेर सुचना डाउनलेाड गर्नुहेास ।

शिक्षण संस्था प्राथमिकिकरण भएका कार्यक्रमहरू वेवसाइटकेा Result Section मा गएर हेर्न सक्नुहुनेछ ।