Downloads

S.N. Title Published Date Document Type Download
1 सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा (५) तथा सूचनाको हकसम्बन्धी नियमावली, २०६५ को नियम ३ बमोजिम सार्वजनिक गरिएको विवरण 2024-05-17 Downloads click here
2 Short term training institutions updated upto 2081.1.25 2024-05-16 Downloads click here
3 (CTEVT) परिषद् सम्बन्धी कार्यविधीहरु 2024-05-05 Downloads click here
4 Program Implementation Manual (PIM) कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि 2023-11-27 Downloads click here
5 परिषद् सम्बन्धी विनियमावलीहरु 2023-07-09 Downloads click here
6 List of curricula (updated - Kartik 2079) 2022-11-23 Downloads click here
7 स्थलगत अध्ययन निरीक्षण फाराम २०७९ 2022-08-04 Downloads click here
8 Minimum Requirement for Technical Schools 2022-07-01 Downloads click here
9 Vocational_Training_Providers_Profile 2079 2022-06-20 Downloads click here
10 छोटो अवधीको तालिम आवेदन फारम 2022-02-03 Downloads click here
11 Feasibility Inspection Report Form (स्थलगत रिपोर्ट फारम) 2021-11-15 Downloads click here
12 Short course training providers affiliation application form 2078 2021-11-02 Downloads click here
13 TSLC and Diploma feasibility study form 2021-11-01 Downloads click here
14 Nursing Evaluation Tool 2021-03-31 Downloads click here
15 Skill Mapping Committee Report (सीप नक्सांकन प्रतिवेदन) 2021-03-01 Downloads click here
16 व्यक्तिगत सिट रोल, का स मु, सम्पत्ती बिवरण फारम 2020-06-25 Downloads click here
17 Monitoring Tools updated on 2077 2020-02-11 Downloads click here
18 Training Guideline for conducting training through CTEVT province office 2020-02-02 Downloads click here
19 Infrastructure Verification Report Form (पुर्वाधार निरिक्षण प्रतिवेदन फारम) for new institutes 2020-02-02 Downloads click here
20 Vocational Training Providers Profile Sheet (For Short Term Institute) 2020-02-02 Downloads click here