Bagmati Province: सेवा करारको बैकल्पिक सूचीमा रहेका उम्मेदवारहरुलाई नियुक्तिको लागि सिफारिस सम्बन्धी सूचना


published by Bagmati Province Office

सेवा करारको बैकल्पिक सूचीमा रहेका उम्मेदवारहरुलाई नियुक्तिको लागि सिफारिस सम्बन्धी सूचना