(CTEVT) परिषद् सम्बन्धी कार्यविधीहरु


इन्टर्न व्यवस्थापन कार्यविधि, (पहिलो संशोधनसहित) २०७८

प्राविधिक शिक्षाको पहुँच नपुगेका स्थानीय तह लक्षित प्राविधिक शिक्षामा आवाशीय छात्रवृत्ति व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७९

सामुदायिक विद्यालयमा प्राविधिक शिक्षा कार्यक्रम स्थगन, परिर्वतन,समायोजन, हस्तान्तरण र सम्बन्धन रद्ध सम्बन्धी कार्यविधि–२०७९

कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७८/७९

सेवा करार सेवामा नियुक्ती सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८ (तेस्रो संसोधन सहित)

प्राविधिक तथा व्यािसावयक शिक्षा र तालिम कार्यक्रम सम्बन्धन कार्यविधी, २०७८

प्राविधिक तथा व्यािसावयक शिक्षा र तालिम कार्यक्रम सम्बन्धन कार्यविधी, २०७८ (संसोधित)

प्रशिक्षण भत्ता वितरण सम्बन्धी कार्यविधी, २०७७

छोटो अवधिको सीपमूलक तालिम सञ्चालन कार्यविधि २०७७ (संसोधित)

छोटो अवधिको सीपमूलक तालिम सञ्चालन कार्यविधि २०७७

बैकल्पिक माध्यमबाट प्रशिक्षण संचालन कार्यविधि, २०७७

Training Guideline for conducting training through CTEVT province office

दलित मुस्लिम विपन्न विशेष छात्रवृति निर्देशिका