KARNALI PROVINCE -सेवा करारको लिखित परिक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिएको वारे ।


published by Karnali Province Office

Result Sheet