२०६९ सालमा पेश भएका प्रश्तावाना अद्यावधिक गर्ने बारे 2069 application update notice 2079.6.27


published by Accreditation and Affiliation Division

2079.7.17 Time extension notice for health and non health programs

२०६९ सालमा प्रमाण-पत्र/डिप्लोमा तहका कार्यक्रम सम्बन्धन/स्वकिृतिका लागि पेश भएका आवेदन (प्रस्तावनाहरु) अनलाइन अद्यावधिक गर्ने म्याद थप गरिएको सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना !

२०६९ सालमा प्रमाण-पत्र/डिप्लोमा तहका कार्यक्रम सम्बन्धन/स्वकिृतिका लागि पेश भएका आवेदन (प्रस्तावनाहरु) अनलाइन अद्यावधिक गर्न देहायका फाराम भर्नुहोस्

Click here to fill out the form to update 069 applications

Click here to download checklist

Click here to download checklist in .docx(Use Preeti and Kalimati font)

 

१०० शैया भन्दा बढीको आफ्नै अस्पताल हुने शिक्षण संस्थाले देहायका फाराम भर्नुहोस्

Click for online form for New Affiliation

Click for Offline form(प्रश्तावना फाराम) for New Affiliation