Downloads

S.N. Title Published Date Document Type Download
1 Monitoring Tools 2020-02-11 Downloads Click Here
2 आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी विनियमावली, २०६२ 2020-02-10 Downloads Click Here
3 List of Short Term Training Institute 2020-02-06 Downloads Click Here
4 Form for Jesthata and Kasamu 2020-02-06 Downloads Click Here
5 Training Guideline for conducting training through CTEVT province office 2020-02-02 Downloads Click Here
6 प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद - कार्यक्रम कार्यन्वयन पुस्तिका आ.व. २०७६.७७ 2020-02-02 Downloads Click Here
7 Nirdesika and minimum requirements for Diploma programs. 2020-02-02 Downloads Click Here
8 Minimum requirement for TSLC programs 2020-02-02 Downloads Click Here
9 Feasibility Inspection Report Form (पुर्वाधार निरिक्षण प्रतिवेदन फारम) for new institutes. (For Short Term) 2020-02-02 Downloads Click Here
10 Feasibility Inspection Report Form (पुर्वाधार निरिक्षण प्रतिवेदन फारम) for new institutes. (For Diploma and TSLC) 2020-02-02 Downloads Click Here
11 Technical Education Providers Profile Sheet (For TSLC and Diploma Institute) 2020-02-02 Downloads Click Here
12 List of curricula 2020-02-02 Downloads Click Here
13 Vocational Training Providers Profile Sheet (For Short Term Institute) 2020-02-02 Downloads Click Here
14 Examination regulation (परीक्षा बिनियम) 2020-02-02 Downloads Click Here
15 प्राबिधिक शिक्षा तथा ब्यबसायिक तालीम परिसद कर्मचारी सेवा शर्त तथा सुबिधा सम्बन्धि बिनियमावाली, २०६९ छैटौं सम्शोधन सहित 2020-02-02 Downloads Click Here