Downloads

S.N. Title Published Date Document Type Download
1 बैकल्पिक माध्यमबाट प्रशिक्षण संचालन कार्यविधि, २०७७ 2020-07-10 Downloads Click Here
2 व्यक्तिगत सिट रोल, का स मु, सम्पत्ती बिवरण फारम 2020-06-25 Downloads Click Here
3 प्राविधिक शिक्षालय संचालन सम्बन्धी विनियमावली, २०४९ 2020-06-18 Downloads Click Here
4 Monitoring Tools (Self Assessment) 2020-02-11 Downloads Click Here
5 आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी विनियमावली, २०६२ 2020-02-10 Downloads Click Here
6 List of Short Term Training Institute 2020-02-06 Downloads Click Here
7 Form for Jesthata and Kasamu 2020-02-06 Downloads Click Here
8 Training Guideline for conducting training through CTEVT province office 2020-02-02 Downloads Click Here
9 प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद - कार्यक्रम कार्यन्वयन पुस्तिका आ.व. २०७६.७७ 2020-02-02 Downloads Click Here
10 Nirdesika and minimum requirements for Diploma programs. 2020-02-02 Downloads Click Here
11 Minimum requirement for TSLC programs 2020-02-02 Downloads Click Here
12 Feasibility Inspection Report Form (पुर्वाधार निरिक्षण प्रतिवेदन फारम) for new institutes. (For Short Term) 2020-02-02 Downloads Click Here
13 Feasibility Inspection Report Form (पुर्वाधार निरिक्षण प्रतिवेदन फारम) for new institutes. (For Diploma and TSLC) 2020-02-02 Downloads Click Here
14 Technical Education Providers Profile Sheet (For TSLC and Diploma Institute) (TMIS FORM) 2020-02-02 Downloads Click Here
15 List of curricula 2020-02-02 Downloads Click Here
16 Vocational Training Providers Profile Sheet (For Short Term Institute) 2020-02-02 Downloads Click Here
17 Examination regulation (परीक्षा बिनियम) 2020-02-02 Downloads Click Here
18 प्राबिधिक शिक्षा तथा ब्यबसायिक तालीम परिसद कर्मचारी सेवा शर्त तथा सुबिधा सम्बन्धि बिनियमावाली, २०६९ छैटौं सम्शोधन सहित 2020-02-02 Downloads Click Here